Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay


Luận văn  hệ thống hóa  những nội dung cơ bản tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử, từ đó chỉ ra ý nghĩa của tư tưởng này đối với  xây dựng Nhà nước Pháp quyền ở Việt Nam hiện nay.
Nhiệm vụ:
-  Phân tích những tiền đề, điều kiện dẫn đến sự ra đời tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử.
- Phân tích những nội dung cơ bản tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử.
-  Chỉ ra những ý nghĩa tư tưởng pháp trị của Hàn Phi Tử đối với việc xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Authors: 

Dương, Thị Hoa
Keywords: Triết học Trung Quốc
Tư tưởng pháp trị
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 107 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33555

Nhận xét

Bài đăng phổ biến