Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ của Việt Nam với Campuchia từ năm 1993 đến năm 2010


        Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng cùng nằm trên bán đảo Đông Dương, có quan hệ  gần gũi hữu nghị  truyền thống lâu đời. Trong nhiều thập kỷ, hai dân tộc đã từng đoàn kết đấu tranh chống lại các đội quân xâm lược của các nước thực dân, đế  quốc vì những quyền dân tộc cơ bản. Ngày 24-6-1967, giữa lúc nhân dân Việt Nam đang nỗ  lực chiến đấu chống giặc ngoại xâm; hai nước, Campuchia và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ  ngoại giao cấp đại sứ. Đây là sự  kiện quan trọng, thể  hiện sự  ủng hộ  có ý nghĩa cao cả  của Campuchia đối với Việt Nam trong sự  nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đồng thời cũng khẳng định sự ủng hộ chân tình và có trách nhiệm của Việt Nam đối với cuộc đấu tranh bảo vệ  nền hòa bình, độc lập, trung lập và hòa hợp dân tộc của Campuchia do Quốc Vương Nôrôđôm Xihanúc đứng đầu. Kế  thừa quan hệ  truyền thống sẵn có, sau khi thiết lập quan  hệ  ngoại giao, nhân dân Việt Nam và Campuchia càng hợp tác và giúp đỡ  lẫn nhau nhiều hơn, đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ  bùi vì sự  nghiệp giải phóng dân tộc, vì quyền được sống trong tự  do, hạnh phúc và xây dựng đất nước phồn vinh, đưa quan hệ hai nước lên một tầm cao mới.
        Năm 1993, với thắng lợi của cuộc  Tổng tuyển cử  dẫn tới sự  ra đời của  Quốc hội lập hiến tại Campuchia, quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia chuyển sang giai đoạn phát triển mới, thực hiện phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị  truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” [32].
Trước những tác động của bối cảnh thế  giới và khu vực, dưới sự  lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và  Đảng Nhân dân Campuchia, quan hệ  của Việt Nam với Campuchia đã không ngừng được củng cố và phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại hiệu quả  thiết thực cho nhân dân hai nước. Căn cứ  tình hình quốc tếvà trong nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đề  ra những chủ  trương đối ngoại nói chung, chủ  trương quan hệ  của Việt Nam với Campuchia nói riêng, đồng thời cũng có nhiều biện pháp chỉ đạo cụ thể nhằm củng cố và phát triển mối quan hệ vì lợi ích của nhân dân hai nước, phục vụ  sự  nghiệp xây dựng và bảo vệ  Tổ  quốc, vì sự  ổn định và phát triển của khu vực, góp phần bảo vệ hòa bình thế giới.
        Trong bối cảnh toàn cầu  hóa và hội nhập ngày càng sâu  rộng với những diễn biến phức tạp của tình hình thế  giới, khu vực  thì  việc nghiên cứu,  tổng kết quá trình Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ  của Việt Nam với Campuchia, có những nhận xét khách quan,  khoa học về  quá trình  lãnh đạo, đúc rút những kinh nghiệm từsự  lãnh đạo của Đảng trong quan hệ  của Việt Nam với Campuchia từ  năm 1993 đến năm 2010, góp phần nhận thức lịch sử  và cung cấp một số  kinh nghiệm có thể  tham khảo cho việc củng cố  và phát triển quan hệ  của Việt Nam với Campuchia trong thời gian tới là việc làm cần thiết.
        Quan hệ  giữa  Việt Nam  với  Campuchia, từ  lâu có những biểu hiện khá đặc thù,  đã thu hút sự  quan tâm của nhiều  Tổ  chức và các nhà nghiên cứu. Cho đến nay đã có khá nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả  trong và ngoài nư ớc được công bố,  song chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách đầy đủ, có hệ  thống dưới góc nhìn khoa học chuyên ngành Lịch sử  Đảng về  Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ  của Việt Nam với Campuchia từ  năm 1993 đến năm 2010.
        Xuất phát từ  những lý do trên đây,  tác giả  chọn đề  tài “Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo quan hệ  của Việt Nam với Campuchia từ  năm 1993 đến năm 2010” làm Luận án tiến sĩ lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. 
Authors: 

Lương, Thị Phương Thảo
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Quan hệ nước ngoài
Issue Date: 2017
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 191 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33626

Nhận xét