Giáo dục Phật giáo và ý nghĩa của nó đối với giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay


Authors: Trần, Thị Hoài Thương
Keywords: Giáo dục đạo đức; Thanh niên; Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33889

Nhận xét