Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội


          Sự phát triển khoa học công nghệ đã làm thay đổi nhanh chóng nền kinh tế  thế  giới, yếu tố mang tính quyết định thay đổi đó chính là nguồn nhân lực chất lượng  cao, nguồn lực con người, một sản phẩm của xã hội nói chung và của giáo dục  nói  riêng. Trong xu thế hội nhập  và toàn cầu hóa, nước ta đang trong quá trình  công  nghiệp hóa, hiện đại hóa đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao là một nhu cầu  cấp  bách. 
         Xác định rõ vị trí và tầm quan trọng của GD&ĐT đối với sự phát triển của  đất  nước, trong văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “Cùng với  khoa học và công nghệ, GD&ĐT là quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí,  đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho sự nghiệp công nghiệp hóa  -  hiện đại hóa đất nước”[9].  
         Gần đây nhất, văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII tiếp tục nhấn mạnh vai trò của khoa học công nghệ, nhiệm vụ của GD&ĐT: "Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu...Nâng cao chất lượng, thực hiện nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ, đặc biệt là khoa học giáo dục và khoa học quản lý”[10]. Thực hiện sứ mệnh to lớn mà Đảng và nhân dân giao phó, trách  nhiệm của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có vai trò vô cùng  quan  trọng. Để có được một nền giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế, đổi mới  từ  mục tiêu đến nội dung, chương trình, phương pháp, phương tiện, đặc biệt là đổi  mới  quản lý trong đó vai trò người Hiệu trưởng là cấp thiết, quyết định sự thành bại một nhà trường, một cơ sở giáo dục.
         Trước yêu cầu đổi mới giáo dục, đổi mới hoạt động dạy học đòi hỏi phải đổi  mới hoạt động quản lý. Đã trở thành cấp bách, có tính chiến lược, tác  động trực tiếp nâng cao chất lượng giáo  dục ở các trường giáo dục phổ thông nói chung, trường tiểu học nói riêng là   quản lý hoạt động  ứng  dụng CNTT vào dạy học của hiệu trưởng.  Hơn bao giờ hết GD&ĐT cần phải đẩy mạnh nhanh chóng hội nhập, phát triển hoạt động ứng dụng CNTT không chỉ để bắt kịp sự phát triển của thế giới mà còn  có  trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển của đất nước trong tiến trình hội nhập toàn cầu. Điều này được thể hiện trong quan điểm đầu tiên khẳng định mục tiêu  đào  tạo của giáo dục Việt Nam là  "giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện...”. Như vậy  “người học”  là tâm điểm của  chiến lược  phát triển giáo dục Việt Nam giai đoạn 2009  -  2020:  “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học, đảm  bảo  đến năm 2020 có 100% giáo viên, giảng viên từ mầm non đến đại học được  đánh  giá là áp dụng có hiệu quả các phương pháp dạy học  mới”[3].  
          Trên thực tiễn đã có nhiều nhà khoa học trong nước, ngoài nước nghiên cứu những vấn  đề cơ bản và chung nhất về vấn đề quản lý trường học. Đó là những thành tựu khoa học rất đáng trân trọng, được các cán bộ quản lý nhà trường vận dụng và mang  lại  những kết quả  nhất định. Tuy nhiên, việc nghiên cứu các biện pháp quản lý  hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học chưa nhiều.Trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội đã có nhiều biện pháp đổi mới công tác quản lý. Chất lượng giáo dục đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong quá trình đó, không tránh khỏi những hạn chế nhất định trong quản lý nhà trường. Điều này đặt ra vấn đề hết sức cấp thiết là phải tìm ra các biện pháp quản lý hiệu quả hơn để nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng yêu cầu “đổi mới căn bản, toàn diện”  giáo dục hiện nay của đất nước.
         Hoạt động ứng dụng CNTT của giáo viên trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội trong quá trình dạy học mấy năm gần đây có tích cực nhưng chưa đều và thực sự hiệu quả chưa cao.Từ vai trò cùng với thực tiễn hoạt động  ứng dụng CNTT vào dạy học và quản lý trường tiểu học, tôi thấy cần phải nghiên cứu sâu hơn vấn đề quản lý hoạt động ứng dụng CNTT vào dạy học của hiệu trưởng trường tiểu học, nên đã chọn nghiên cứu đề tài: “Quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở trường Tiểu học Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội”.
Authors: 

Trần, Thị Đàn
Keywords: Trường tiểu học
Chương trình giảng dạy
Giáo dục
Công nghệ thông tin
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học giáo dục
Description: 118 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33633
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)Nhận xét