Đặc trưng ngoại giao văn hóa Mỹ


Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như đặc tính phòng ngự của NGVHM trong thời kỳ thế chiến tranh I và thứ II, NGVHM đậm tính tấn công trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thời hậu chiến tranh lạnh, sự hồi sinh NGVHM sau sự kiện 11/9; vai trò của NGVHM qua việc phổ biến các giá trị Mỹ ra toàn thế giới, NGVH là công cụ để “thuần phục” các quốc gia chống đối, NGVH thực hiện tốt chức năng xoa dịu và hòa giải giữa Mỹ và các quốc gia thù địch; đánh giá sự phát triển của NGVH và dự đoán xu hướng phát triển của NGVHM trong thời tổng thống Obama. Tổng quan các chính sách và các hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ đối với Việt Nam: chính sách NGVHM đối với Việt Nam thời kỳ trước 1995 và sau khi bình thường hóa quan hệ váo năm 1995. Từ đó đưa ra các giải pháp cải thiện quan hệ hai nước như: tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa, kinh tế, giáo dục; hai bên luôn coi trọng lợi ích lớn và căn bản của quan hệ hai quốc gia, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bất kỳ vấn đề khác biệt nào cũng giải quyết được; tăng cường hiểu biết lẫn nhau, đạt đến thỏa thuận chung, đảm bảo hai bên cùng có lợi.
 Authors:

Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Chính sách ngoại giao
Mỹ
Ngoại giao văn hóa
Quan hệ quốc tế
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 93 tr.

URI: 

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17442
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
 

Nhận xét