Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà NộiMục tiêu
Thứ nhất: Khái quát những vấn đề lý luận và cơ sở thực tiễn của chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
Thứ hai: Khảo sát, đánh giá hiện trạng thực hiện chương trình nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Thứ ba: Đề xuất  một số  giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Nội dung
Điều tra, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và môi trường tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Phân tích cơ sở khoa học và thực tiễn của chương trình nông thôn mới triển khai tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Đề xuất giải pháp tăng cường xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Authors: 

Hoàng, Văn Hùng
Keywords: Xây dựng nông thôn mới
Môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: H. : ĐHKHTN
Description: 96 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33411

Nhận xét