Phát triển du lịch biển đảo ở Vân Đồn, Quảng Ninh


Trình bày một số khái niệm về du lịch biển đảo. Phân tích hoạt động du lịch biển đảo ở Việt Nam nói chung và ở Quảng Ninh nói riêng để thấy rõ những thuận lợi và khó khăn của việc khai thác du lịch biển đảo. Phân tích điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật để đánh giá một cách tương đối đầy đủ tiềm năng du lịch của Vân Đồn. Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch biển đảo tại địa bàn: công tác quản lý nhà nước về du lịch, sản phẩm du lịch, thị trường khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch. Đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch khu vực này như giải pháp về công tác quy hoạch, về phát triển sản phẩm du lịch, về đào tạo nhân lực, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và phát triển du lịch bền vững, về cơ chế chính sách thu hút vốn đầu tư, về xúc tiến quảng bá, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch, về công tác kiểm tra đánh giá, các giải pháp phối hợp liên ngành để phát triển du lịch.
Authors:

Ngô, Quang Duy
Keywords: Biển đảo Vân Đồn
Du lịch học
Phát triển Du lịch
Quảng Ninh
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 97 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17529
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Đăng nhận xét