Đánh giá hiện trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam-  Ý nghĩa khoa học:  Cung cấp  được cơ sở khoa học để lựa chọn được giải pháp phù hợp nhằm nâng cao công tác quản lý và sử dụng quỹ môi trường của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
- Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của Luận văn là tài liệu tham khảo giúp Tập đoàn Công nghiệp Than  -  Khoáng sản Việt Nam xây dựng các quy định phù hợp để nâng cao công tác quản lý và sử dụng quỹ môi trường trong thời gian tới.
Authors:


Nguyễn, Ngọc Anh
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 69 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17588
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến