Đạo đức Phật giáo qua “Trung bộ kinh”

Authors:

Nguyễn, Thị Hồng Hải
Keywords: Đạo đức Phật giáo
Triết học
Phật giáo
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái lược về tác phẩm “Trung Bộ Kinh” – một bộ Kinh Phật giáo nguyên thủy trong lịch sử văn hệ Tam Tạng kinh về kết cấu, vị trí… Hệ thống hóa một số nội dung cơ bản của đạo đức Phật giáo với tư cách đạo đức tôn giáo được thể hiện trong “Trung Bộ Kinh”, qua đó nhằm làm rõ tư tưởng đạo đức Phật giáo nguyên thủy. Nêu lên ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn của đạo đức Phật giáo trong tác phẩm “Trung Bộ Kinh” đối với Phật giáo nói chung.
Description: 84 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23682

Nhận xét