Đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy

Authors:

Bùi, Xuân Hòa
Keywords: Quản lý khoa học
Mô hình tổ chức
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 87 tr.
Abstract: : Trình bày cơ sở lý luận chung và một số vấn đề cơ bản về tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ. Giới thiệu một số nét khái quát về lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và mô hình tổ chức, quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy của Trung Quốc và Belarus. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng mô hình tổ chức quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hiện nay. Đề xuất một số định hướng trong hoạt động KH&CN, những yếu tố khách quan ảnh hưởng đến hoạt động KH&CN của CS PCCC, từ đó đề xuất mô hình tổ chức và quản lý hoạt động khoa học và công nghệ của lực lượng CS PCCC thời gian tới
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17629

Nhận xét