Giải pháp đảm bảo các kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Lao động - Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn

Authors:

Phạm, Hồng Trang
Keywords: Giáo dục đại học
Giảng viên
Nghiên cứu khoa học
Quản lý khoa học
Trường Đại học Lao động - Xã hội
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày khái niệm kết quả nghiên cứu khoa học, hệ thống đổi mới quốc gia, chính sách đổi mới, lý thuyết liên kết và kinh nghiệm của một số trường đại học về đảm bảo việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu thực trạng ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên vào thực tiễn ở Trường đại học Lao động - Xã hội. Đề xuất các nhóm giải pháp đảm bảo kết quả nghiên cứu khoa học của giảng viên trường Đại học Lao động - Xã hội được ứng dụng vào thực tiễn: Nhóm giải pháp đảm bảo cầu về vấn đề nghiên cứu gồm: xây dựng định hướng nghiên cứu, tìm đầu ra cho sản phẩm nghiên cứu và quảng bá kết quả nghiên cứu khoa học của nhà trường; Nhóm giải pháp đảm bảo chất lượng nghiên cứu gồm: nâng cao năng lực nghiên cứu cho giảng viên, tạo quỹ thời gian nghiên cứu, tạo động cơ nghiên cứu, hợp tác quốc tế và đổi mới công tác quản lý nghiên cứu khoa học
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19896

Nhận xét