Giải pháp tăng cường thu hút cán bộ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Authors:

Võ, Thị Thu Hà
Keywords: Chính sách khoa học
Cán bộ nữ
Công nghệ
Nghiên cứu khoa học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận trong việc thu hút cán bộ nữ tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học. Tìm hiểu thực trạng tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học tại một số nước và thực trạng tham gia hoạt động nghiên cứu của cán bộ nữ tại một số cơ quan nghiên cứu ở Việt Nam; từ đó phát hiện những cản trở, hạn chế hoạt động nghiên cứu khoa học của phụ nữ và tìm hiểu các nguyên nhân để đưa ra những giải pháp tăng cường thu hút cán bộ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học: thay đổi quan niệm về vai trò của phụ nữ trong hoạt động nghiên cứu khoa học; tạo công bằng trong môi trường làm việc và tham gia đề tài, dự án; có chính sách phù hợp về đào tạo, đề bạt, tuổi nghỉ hưu; ổn định về lương, thu nhập; công bằng trong tôn vinh đối với nhà khoa học nữ...
Description: 98 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19892

Nhận xét