Hoạt động dạy nghề cho trẻ khuyết tật tại Trường Dạy nghề trẻ khuyết tật huyện Thanh Trì


Nghiên cứu về hoạt động dạy nghề cho TKT để hiểu được thực trạng hoạt động dạy nghề của TKT tại Trường dạy TKT huyện Thanh Trì, để làm rõ kết quả đạt được  và hạn chế trong hoạt động dạy nghề, chỉ  ra được vai trò của NV CTXH trong nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề  cho TKT tại Trường dạy  TKT  huyện Thanh Trì, từ đó đề  xuất một số khuyến nghị về giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động dạy nghề  cho TKT tại Trường dạy TKT huyện Thanh Trì.
Authors: 

Hồ, Thị Tuyết Mai
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 114 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23140

Nhận xét