Hoạt động thực hiện dự án dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật tại Xã Quất Động, Thường Tín, Hà Nội


Khái quát chung về dự án và quy trình thực hiện dự án dạy nghề và tạo việc làm cho người khuyết tật. Mô tả, phân tích và  nêu lên vai trò của Nhân viên Công tắc xã hội trọng hoạt động đánh giá năng lực của các bên tham gia dự  án và hoạt động dạy nghề, tạo việc làm cho người khuyết tật.  Đánh giá hiệu quả  thực hiện hoạt động dự án và bài học kinh nghiệm rút ra từ giai đoạn 1 để thực hiện giai đoạn 2 thông qua hoạt động thực hiện dự  án dạy nghề  và tạo việc làm cho người khuyết tật. Đề  xuất một số  khuyến nghị  nâng cao hoạt động thực hiện dự  án dạy nghề  và tạo việc làm cho người khuyết tật.
Authors: 

Đinh, Thị Vân
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 115 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23246

Nhận xét