Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam


Authors:

Bùi, Ngọc Dũng
Keywords: Giáo dục đại học
Kinh tế tri thức
Tri thức
Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Làm rõ những nội dung cơ bản về kinh tế tri thức; bản chất, đặt điểm, quá trình hình thành và phát triển của kinh tế tri thức. Lý giải vai trò của giáo dục đại học trong kinh tế tri thức, phân tích thực trạng giáo dục đại học Việt Nam, từ đó làm rõ những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học trước yêu cầu phát triển kinh tế tri thức. Trình bày một số giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, phát triển giáo dục đại học Việt Nam đáp ứng yêu cầu từng bước phát triển kinh tế tri thức: nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo dục đại học ở Việt Nam hiện nay; tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học; đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy và học tập; phát triển qui mô gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục đại học; tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trong giáo dục đại học
Description: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19883

Nhận xét