Lỗi sử dụng một số hành vi ngôn ngữ của học viên Lào học tiếng Việt (Tại Đoàn 871 - TCCT)


- Ý nghĩa khoa học
Cung cấp một bức tranh toàn diện về  nguồn gốc nảy sinh lỗi tiếng Việt trong sử  dụng hành vi  khen và tiếp nhận lời  khen của  HVQSL; Phân tích và chỉ  ra cơ chế làm nảy sinh các dạng lỗi của người học mắc phải; trên cơ sở  đó làm  tiền đề  cho người dạy và người học đề  ra các chiến lược và giải pháp sửa lỗi sử  dụng hành vi ngôn ngữ, đặc biệt là hành vi  khen và tiếp nhận  lời  khen trong giao tiếp  tiếng Việt sao cho đúng và hiệu quả hơn.
- Ý nghĩa thực tiễn
Những kết quả nghiên cứu về lỗi sử dụng tiếng Việt về hành vi khen và tiếp nhận  lời  khen của HVQSL sẽ  là tài liệu thiết thực giúp cho việc nâng cao chất lượng học tiếng Việt của người nước ngoài nói chung và của HVQSL nói riêng tại Đoàn 871; đồng thời nghiên cứu cũng cho thấy được những nét tinh tế  thể  hiện bản sắc ngôn ngữ  -  văn hóa riêng, khá độc đáo trong giao tiếp,  ứng xử  của người Việt, làm nổi bật cái hay, cái đẹp của ngôn ngữ, tiếng nói dân tộc trước sự  cảm nhận của các bạn học viên Lào cũng như của người nước ngoài khi học tập, tiếp xúc với tiếng Việt.
Authors: 

Hứa, Thị Chính
Keywords: Tiếng Việt
Phân tích lỗi
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 115 tr
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33550

Nhận xét

Bài đăng phổ biến