Nghệ thuật trần thuật trong tiểu thuyết Chân dung một nghệ sĩ thời trẻ của James Joyce


Authors:

Lê, Thị Cẩm Nhung
Keywords: Joyce, James, 1882-1941
Văn học Anh
Tiểu thuyết
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 85 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19797

Nhận xét

Bài đăng phổ biến