Nghệ thuật tự sự trong “Những người đàn bà tắm” của Thiết Ngưng


Giới thiệu khái quát về tác giả Thiết Ngưng và tiểu thuyết "Những người đàn bà tắm". Lược sử các quan niệm về tự sự học, tự sự học trong dòng chảy của văn học Trung Hoa. Tập trung phân tích hình tượng người kể chuyện trong tác phẩm tự sự nói chung và người kể chuyện trong "Những người đàn bà tắm" nói riêng. Phân tích các yếu tố không gian - thời gian, ngôn ngữ và giọng điệu tự sự, để thấy rõ nhà văn chủ yếu đã chọn cái tôi tự thuật với phương thức trần thuật chủ quan, có khả năng đi sâu vào thế giới nội tâm, tâm lý con người. Ngoài ra đề tài còn khảo sát thêm một số tác phẩm khác của Thiết Ngưng nhằm tìm hiểu những đóng góp mới của nhà văn trong nghệ thuật tự sự của văn học Trung Quốc đương đại.
Authors: Cao, Thị Thúy Hà
Keywords: Văn học Trung Quốc
Thiết, Ngưng
Nghệ thuật tự sự
Nghiên cứu văn học
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 156 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17299
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét