Nghiên cứu đánh giá chất lượng giảng dạy đại học tại Học viên Báo chí và Tuyên truyền

Tổng quan về đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy đại học qua tiêu chí đánh giá chất lượng, các yếu tố ảnh hưởng, các phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá chất lượng hoạt động giảng dạy. Trình bày thực trạng giảng dạy và đánh giá chất lượng giảng dạy tại Học Viện Báo chí và Tuyên truyền: những thuận lợi, khó khăn, mục tiêu và chiến lược phát triển cũng như các phương pháp giảng dạy, cơ chế quản lý và hoạt động cải tiến chất lượng giảng dạy của Học Viện. Nghiên cứu xây dựng công cụ đánh giá chất lượng giảng dạy đại học của Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông qua xây dựng các tiêu chí, phương pháp và cách tiếp cận, công cụ đánh giá, phiếu đánh giá chất lượng giảng dạy môn học, phiếu đánh giá chương trình giảng dạy. Kiến nghị đề xuất một số nhóm giải pháp về phía nhà trường, về phía giảng viên và sinh viên, nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy tại Học Viện.
Authors:

Trần, Thị Tú Anh
Keywords: Học Viện Báo chí và Tuyên truyền
Giáo dục đại học
Chất lượng giảng dạy
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 125 tr.
URI:

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17346
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)


Nhận xét