Nghiên cứu thần tích hai huyện Từ Sơn và Tiên Du tỉnh Bắc Ninh


Luận văn là công trình nghiên cứu  chuyên  sâu về  văn bản và giá trị  thần tích tại hai huyện Từ Sơn và Tiên Du, mở ra hướng tiếp cận, sử  dụng và phát huy giá trị của các văn bản thần tích trong đời sống văn hóa tinh thần, tín ngưỡng của người dân đất Kinh Bắc nói riêng và của cả nƣớc nói chung. Luận văn bước đầu có những đóng góp sau:
- Giới thiệu tương đối đầy đủ về danh mục thần tích trên địa bàn hai huyện Từ Sơn và Tiên Du từ số lượng văn bản, loại hình phân bố, niên đại tàng trữ và sao lục; tác giả  biên soạn và sao chép ghi trong thần tích…đưa ra những nhận định xác đáng về  thực trạng văn  bản thần tích của hai huyện.
- Việc tìm hiểu thần tích hai huyện Từ  Sơn, Tiên Du không chỉ  giúp hiểu rõ hơn về  sự  tích, công trạng của các vị  thần  ở  địa phương,  tín ngưỡng thờ  thần của người dân bản địa, đồng thời còn cho chúng ta thấy được những giá trị nhất định về sử học, về văn học dân gian, v.v …
- Phiên  dịch  công bố  một số  văn bản thần tích có giá trị  ở  một số địa phương tiêu biểu, góp phần làm tư liệu cho những nhà nghiên cứu lịch sử  văn hóa, tôn giáo và tín ngưỡng dân gian.
Authors: 

Đào, Thị Huệ
Keywords: Văn bản thần tích
Hán Nôm
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 215 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33551


Nhận xét