Nghiên cứu thực trạng việc đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường Cao đẳng sư phạm trung ương

Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về đo lường và đánh giá trong giáo dục như: các phương pháp kiểm tra đánh giá kết quả học tập (ĐGKQHT), quá trình xây dựng đề thi, bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan (TNKQ). Thông qua 53 giáo viên và 255 sinh viên 5 khoa của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, tiến hành nghiên cứu, khảo sát thực trạng công tác ĐGKQHT của sinh viên, tập trung vào nghiên cứu đánh giá các đề thi tự luận và đề TNKQ. Đề xuất một số biện pháp như: nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên và sinh viên về tầm quan trọng của việc kiểm tra, ĐGKQHT; bồi dưỡng giáo viên về kỹ thuật xây dựng đề thi TNKQ và cách xử lý kết quả để nâng cao chất lượng; tổ chức cho giáo viên tự xây dựng và thử nghiệm đề thi TNKQ để ĐGKQHT cho sinh viên nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, ĐGKQHT cho sinh viên.
Authors: Nguyễn, Thị Hạnh
Keywords: Giáo dục đại học
Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương
Kết quả học tập
Đánh giá
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 143 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17318
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét