Nhận diện vị trí của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong hệ thống chính sách khoa học và công nghệ tại Việt Nam

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về vai trò của các tổ chức KH&CN ngoài công lập trong phát triển kinh tế-xã hội và KH&CN
Chương 2: Đánh giá hệ thống chính sách KH&CN Việt Nam nhằm nhận diện vị trí của các tổ chức KH&CN ngoài công lập
+ Phân tích hiện trạng đóng góp của của các tổ chức ngoài công lập, đặc biệt là các  tổ chức KH&CN  ngoài công lập  Việt Nam trong phát triển kinh tế-xã hội và KH&CN
+ Đánh giá hệ thống chính sách KH&CN Việt Nam  từ  góc độ  vị  trí các tổ chức KH&CN ngoài công lập
Chương 3: Giải pháp  và khuyến nghị  nâng cao vai trò, vị trí các tổ chức KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội, KH&CN 
+ Giải pháp phát triển nhân lực
+ Giải pháp tài chính
+ Giải pháp phát huy vai trò của Liên hiệp Hội Việt Nam trong hoạt động nghiên cứu - triển khai và phản biện xã hội
+ Giải pháp hợp tác, khai thác nguồn lực từ các tổ chức KH&CN ngoài công lập nước ngoài
Kết luận
Danh mục tài liệu tham khảo 
Authors: 

Nguyễn, Hồng Yến
Keywords: Khoa học
Quản lý
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 97 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33584

Nhận xét

Bài đăng phổ biến