Nhóm di tích Hòn Ngò - Núi Hứa (Quảng Ninh) trong bối cảnh thời đại đá mới duyên hải Đông Bắc Việt Nam


Nghiên cứu, chỉnh lý, phân loại di tích và di vật, hệ  thống hóa và lập hồ sơ tư liệu, tạo thêm một nguồn tư liệu phong phú, chân xác cho việc nghiên cứu sâu hơn diện mạo và đặc trưng các di tích thời tiền sử ở ven biển tỉnh Quảng Ninh nói riêng và khu vực Đông Bắc nói chung.Tìm hiểu rõ hơn về các giai đoạn phát triển của nhóm di tích này và vị trí của nhóm di tích trong diễn trình phát triển thời đại Đá mới vùng Đông Bắc Việt Nam.Góp phần tìm hiểu về  các mối quan hệ  văn hóa tiền sử  giữa vùng ven biển Đông Bắc Việt Nam và ven biển Đông Nam Trung Quốc. 
Authors: 

Lưu, Văn Phú
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23243

Nhận xét