Những yếu tố tâm lý tác động đến việc sinh con thứ ba trở lên của người dân huyện Gia Lâm - Hà Nội

Authors:

Nguyễn, Thị Ngọc Phương
Keywords: Hà Nội
Kế hoạch hóa gia đình
Sức khỏe sinh sản
Yếu tố tâm lý
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 140 tr.
Abstract: Trình bày một số vấn đề lý luận cơ bản về các khái niệm nhận thức, thái độ, hành vi sinh sản, và các yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh con thứ ba trở lên. Khảo sát thực tiễn để tìm hiểu về những yếu tố nhận thức, thái độ tác động đến hành vi sinh con thứ ba qua 150 người dân đã sinh con thứ ba trở lên, trong độ tuổi từ 25-49 trên địa bàn huyện Gia Lâm, 10 cán bộ làm công tác dân số - KHHGĐ cấp xã, cấp huyện, thành phố. Phân tích những vấn đề cơ bản của công tác DS-KHHGD như chính sách dân số, việc thực hiện kế hoạch hóa gia đình, quyền sinh sản của các cặp vợ chồng, giá trị của con cái. Đề xuất một số kiến nghị nhằm tìm giải pháp giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên: cần có chế tài về chính trị và kinh tế phù hợp với từng nhóm đối tượng; đối với ngành dân số nên tập trung tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản/KHHGĐ, những ảnh hưởng tiêu cực và hậu quả cần giải quyết của việc sinh con nhiều đối với sức khỏe người mẹ, hạnh phúc mỗi gia đình, chât lượng cuộc sống của toàn xã hội; đối với người dân là tự bản thân mỗi người cần tự ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ thực hiện các hành vi sinh sản và thực hiện các biện pháp tránh thai
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17622

Nhận xét