Phong cách làm cha mẹ ở những gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý


Ngoài phần mở  đầu, kết luận và khuyến nghị, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung chính của luận văn được trình bày trong 3 chương:
Chương 1. Cơ sở  lý luận nhận của phong cách  làm  cha mẹ  trong gia đình có trẻ có rối loạn tăng động giảm chú ý
Chương 2. Tổ chức và phương pháp nghiên cứu
Chương 3. Phân tích kết quả nghiên cứu 
Authors: 

Nguyễn, Hoàng Trúc Phương
Keywords: Rối loạn hành vi ở trẻ em
Tâm lý học trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học giáo dục
Description: 81 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33438

Nhận xét