Quan hệ Việt - Lào những năm đầu thế kỷ XXI


Đề tài làm rõ thực trạng quan hệ  giữa Việt Nam với Lào trên các lĩnh vực: Chính trị, an ninh, quốc phòng, kinh tế, văn hoá nghệ thuật, giáo dục đào tạo và một số lĩnh vực khác từ năm 2001 đến năm 2016. Từ đó dự báo triển vọng của mối quan hệ này đến năm 2030 và khuyến nghị. 
Authors: 

Thái, Anh Thu
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Description: 99 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/23161

Nhận xét