Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội chi nhánh Hà Nội


Nội dung của luận văn gồm bốn chương:
Chương 1. Lý luận chung về quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM.
Chương 2. Phương pháp và thiết kế nghiên cứu
Chương 3. Thực trạng quản  trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội.
Chương 4. Một số giải pháp hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội, chi nhánh Hà Nội.
Authors: 

Phạm, Thế Vinh
Keywords: Tín dụng
Quản trị rủi ro
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 106 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33441

Nhận xét