Quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng

Luận văn ngoài phần mở  đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, các bảng  biểu  số  liệu, sơ đồ, hình vẽ; nội dung chính được kết cấu thành 04 chương, trong đó:
Chương 1:  Tổng quan về  tính hình nghiên cứu và những  cơ sở  lý luận về tín dụng và quản trị tín dụng tại NHTM.
Chương 2: Phương pháp luận và thiết kế nghiên cứu
Chương 3: Thực trạng quản trị  tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.
Chương 4: Giải pháp hoàn thiện quản trị tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hai Bà Trưng.
Authors:

Đinh, Quang Chiến
Keywords: Tín dụng
Quản lý
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 100 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33588

Nhận xét