Sự ra đời và hoạt động của Hội Khai trí tiến đức giai đoạn 1919-1925


Authors:

Nguyễn, Lan Dung
Keywords: Hội Khai trí tiến đức
Lịch sử Việt Nam
Thời Pháp thuộc
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 118 tr.
Abstract: Khái quát về bối cảnh ra đời của Hội Khai trí tiến đức - một trong những tổ chức đáng chú ý tại Việt Nam trong giai đoạn lịch sử cận đại, cách thức, cơ cấu tổ chức, thành phần tham gia, cơ quan ngôn luận và những hoạt động chính của tổ chức này trên các lĩnh vực chính trị, văn hóa, khoa học và xã hội. Tập trung phân tích, làm rõ những nhân tố quan trọng dẫn tới sự ra đời của Hội, tìm hiểu và đánh giá các hoạt động cụ thể, điển hình của Hội trong 6 năm đầu tiên (1919 - 1925), khi tờ Nam Phong chấm dứt vai trò là cơ quan ngôn luận của Hội. Xác định rõ bản chất của Hội Khai trí tiến đức trong vai trò là một tổ chức thực hiện và tuyên truyền cho chính sách của chính quyền thuộc địa trong những năm đầu của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp. Từ đó, đánh giá vai trò thực sự của Hội là một trong số những biện pháp mà chính quyền thực dân khởi xướng ra nhằm áp dụng một chính sách hợp tác với người bản xứ, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho văn hóa của Pháp. Đồng thời, qua Hội Khai trí tiến đức, những vấn đề có tính dân tộc phần nào đã được khơi dậy, đánh thức niềm tự tôn dân tộc của người Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17537
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét