Tác động của chính sách khoa học và công nghệ đến hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra bằng nguồn kinh phí nhà nước (nghiên cứu trường hợp Đại học Bách khoa Hà Nội)


Authors:

Nguyễn, Thị Hương Giang
Keywords: Chính sách
Khoa học công nghệ
Quản lý
Trí tuệ
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Abstract: Khái quát về chính sách khoa học và công nghệ (KH&CN), tài sản trí tuệ, chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ trong hệ thống giáo dục và đào tạo; đánh giá hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ. Phân tích và đánh giá hiệu quả việc quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, đặc biệt là hiệu quả quản lý giáo trình, bài giảng, công trình nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Trình bày các giải pháp thông qua chính sách KH&CN để quản lý tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn kinh phí nhà nước: có các chính sách quy định việc xác định quyền của tác giả và quyền của chủ sở hữu kết quả nghiên cứu; chính sách thương mại hóa kết quả nghiên cứu; chính sách đảm bảo hiệu quả quản lý tài sản trí tuệ
Description: 112 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19900

Nhận xét