Truyện ngắn Tự lực văn đoàn : qua hai tác giả tiêu biểu Khái Hưng và Thạch Lam

Authors:

Vũ, Thanh Việt
Keywords: Nghiên cứu văn học
Truyện ngắn
Tự lực văn đoàn
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 116 tr.
Abstract: Nghiên cứu truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam đặt trong mối liên hệ mật thiết với nhómTự lực Văn đoàn, từ đó xác định giá trị mới, sức cuốn hút của tác phẩm cả về phong cách nghệ thuật độc đáo và nội dung tư tưởng tiến bộ trong truyện ngắn Khái Hưng, Thạch Lam. Từ đó xác định vị trí, vai trò, đặc trưng phong cách nghệ thuật, đóng góp của Khái Hưng, Thạch Lam vào thành tựu chung của Tự lực văn đoàn và tiến trình văn học Việt Nam
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17228
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét