Vốn xã hội với tìm kiếm việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp (nghiên cứu trường hợp cựu sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội)

Ý nghĩa khoa học
      Luận án vận dụng hệ thống lý thuyết về vốn xã hội và lý thuyết lựa chọn hợp lý để tiếp cận vấn đề nghiên cứu. Các kết quả nghiên cứu sẽ góp phần bổ sung thêm những bằng chứng thực  nghiệm, tiếp tục khẳng định và phát triển thêm các luận điểm về vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động cũng như lý thuyết về hành vi chọn lựa của các cá nhân. 
      Luận án còn góp thêm một cái nhìn tổng quan các nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động trên thế giới và trong nước. Các kết quả tổng quan điểm luận sẽ cung cấp cái nhìn khái quát, đầy đủ và cập nhật nhất làm cơ sở nghiên cứu không chỉ cho luận án  mà có thể hữu ích cho những nghiên cứu tiếp theo về chủ đề vốn xã hội và vốn xã hội trong thị trường lao động.
Ý nghĩa thực tiễn
      Các kết quả nghiên cứu của luận án sẽ bổ sung thêm một góc nhìn mới về quá trình tham gia vào thị trường lao động của người lao động  trong nước, cụ thể với nhóm lực lượng lao động là sinh viên tốt nghiệp.  Trong đó  tập trung vào nhận diện  vai trò của  mạng quan hệ xã hội  đối  với quá trình người lao động từng bước tham gia vào các môi trường công việc, vốn được nhìn nhận chủ yếu chịu sự ảnh hướng của các yếu tố  thuộc về vốn con người, vốn kinh tế, vốn văn hóa từ hướng tiếp cận kinh tế học.
      Luận án cũng hướng tới  đưa ra  các khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm đầu tư tạo dựng và sử dụng vốn xã hội trong tìm kiếm việc làm một cách hiệu quả đối với các  nhà hoạch định chính sách,  nhà quản lý giáo dục nói chung và địa bàn khảo sát nói riêng.
Authors: 

Phạm, Huy Cường
Keywords: Vốn xã hội (Xã hội học)
Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: ĐHKHXH&NV
Description: 167 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33549

Nhận xét