Quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ bác sỹ đa khoa ở Việt Nam


Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề chung về quản lý dự án ODA cho đào tạo đội ngũ BSĐK và phân tích, đánh giá thực trạng công tác này ở Việt Nam, luận văn nhằm hướng tới mục tiêu đề xuất được một số giải pháp tăng cường hơn nữa công tác quản lý dự án ODA  cho đào tạo đội ngũ BSĐK ở Việt Nam trong thời gian tới.
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Description: 88 tr.

Nhận xét