Ứng dụng KPI trong quản trị hoạt động Công ty Redsun

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở  lý luận về  KPI và Quản trị  hoạt động doanh nghiệp
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn
Chương 3:  Phân tích thực trạng hệ  thống Quản trị  của REDSUN và Hệ  thống đo lường hiệu quả công việc
Chương 4: Đề xuất ứng dụng KPI vào Quản trị hoạt động của Công ty REDSUN
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Description: 114 tr.

Nhận xét