Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành

Authors:


Nguyễn, Phú Thành
Keywords: Chỉnh lý tài liệu
Công nghệ thông tin
Lưu trữ hiện hành
Tổ chức lưu trữ
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 101 tr.
Abstract: Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý của việc nghiên cứu cũng như lợi ích của việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác chỉnh lý tài liệu tại lưu trữ hiện hành. Nghiên cứu ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu với việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý để đảm bảo kết quả sau chỉnh lý phải đáp ứng các yêu cầu của ngành lưu trữ, cùng với việc đề xuất quy trình chỉnh lý tài liệu mới có sự hỗ trợ của máy tính và phần mềm máy tính, đưa kết quả thử nghiệm ứng dụng CNTT trong lập và khôi phục hồ sơ tại lưu trữ hiện hành Bộ KH&CN – Một khâu quan trọng trong quy trình chỉnh tài liệu - để khẳng định tính khả thi khi đưa CNTT vào quy trình chỉnh lý tài liệu. Phân tích những thuận lợi, khó khăn khi ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu, từ đó đưa ra những điều kiện đảm bảo cho việc ứng dụng CNTT trong chỉnh lý tài liệu gồm: đảm bảo về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, đầu tư cho việc ứng dụng. Đề xuất những khuyến nghị: cơ quan quản lý nhà nước về lưu trữ; quản lý Bộ, ngành; các lưu trữ hiện hành nhằm phát triển ứng dụng CNTT này trong thực tế
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17623

Nhận xét