Hiệu quả của Marketing online đối với các ngân hàng Thương mại cổ phần

Kết cấu của luận văn gồm các chương sau:
Phần giới thiệu
Chương 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận về hiệu quả  hoạt động marketing online đối với các ngân hàng thương mại cổ phần
Chương 2. Phương pháp nghiên cứu và thiết kế luận văn.
Chương 3. Phân tích  thực trạng hiệu quả  marketing online  tại của ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
Chương 4.  Giải pháp nâng cao hiệu quả  marketing online  cho ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
Kết luận và các hạn chế.
Tài liệu tham khảo. 
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế - Luận văn ThS. Kinh doanh: 603401
Description: 72 tr.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến