Nghiên cứu các điều kiện để phát triển du lịch thiền (Zen Tourism) ở Việt Nam


Authors:

Nguyễn, Thùy Lan
Keywords: Du lịch thiền
Việt Nam
Du lịch học
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 123 tr.
Abstract: Khái quát sự ra đời của đạo Phật, giáo lý đạo Phật và sự du nhập của Phật giáo vào Việt Nam. Nghiên cứu nguồn gốc của phái Thiền Tông và các phương pháp tu thiền của phái Thiền Tông tại Việt Nam. Trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò của du lịch thiền và đưa ra một số hoạt động du lịch thiền ở một số nước trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Nghiên cứu về các điều kiện và khả năng phát triển du lịch thiền ở Việt Nam như: tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất, lao động, nguồn khách và chủ trương chính sách của nhà nước về phát triển du lịch thiền ở Việt Nam, đánh giá những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện trên. Đề xuất các biện pháp nhằm xây dựng và khai thác du lịch thiền ở Việt Nam trong thời gian tới như: xây dựng tour du lịch Thiền Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên - Hà Nội; Hà Nội - Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử - Hà Nội; các biện pháp tăng cường điều kiện phát triển du lịch Thiền
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17714

Nhận xét

Bài đăng phổ biến