Vai trò giám sát của Quốc hội trong ký kết và thực hiện điều ước quốc tế ở Việt Nam


Authors: Chu, Thị Thanh Hương
Keywords: Luật quốc tế;Điều ước quốc tế;Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 116 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34259
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét