Vấn đề nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay

Làm rõ bản chất, chức năng của ý thức pháp luật và tầm quan trọng của việc nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái hiện nay. Phân tích thực trạng ý thức pháp luật của học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái như thực trạng nhận thức tri thức pháp luật; thực trạng thái độ đối với pháp luật; thực trạng chấp hành pháp luật và nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho học sinh các trường chuyên nghiệp ở tỉnh Yên Bái: phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội địa phương để tạo tiền đề vật chất cho việc hình thành và nâng cao ý thức pháp luật; đề nghị Đảng bộ và chính quyền các cấp, đoàn thể tăng cường công tác tổ chức thực hiện nghiêm minh pháp luật và bảo vệ pháp luật; phối hợp giữa gia đình - nhà trường - xã hội và các đoàn thể trong hoạt đọng giáo dục pháp luật; nâng cao khả năng tự giáo dục về pháp luật của học sinh.
Authors: Lê, Hoài Nam
Keywords: Học sinh
Trường chuyên nghiệp
Yên Bái
Ý thức pháp luật
Issue Date: 2008
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 88 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17311
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét